Povinně zveřejňované informace

(1) Název
Statutární město Opava, městská část PODVIHOV

(2) Důvod a způsob založení
Městská část vznikla na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , má postavení organizační složky Statutárního města Opavy, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část má majetek svěřen do své správy, vlastní finanční zdroje a hospodaří s nimi za podmínek stanovených zvláštním zákonem a obecně závaznými právními předpisy. Městská část spravuje své záležitosti samostatně. Při výkonu samostatné působnosti se městská část řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Městská část nevykonává státní správu. Vnitřní poměry ve věcech správy městské části jsou uspořádány statutem Statutárního města Opavy.

(3) Organizační struktura
Organizační struktura Městské části Podvihov

(3a) Seznam podřízených povinných subjektů
---

(3b)Zřizované organizace
---

(4) Kontaktní spojení

(4.1) Kontaktní poštovní adresa

Polomská 178/13
Podvihov
747 06 Opava 6

(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Polomská 178/13
Podvihov
747 06 Opava 6

(4.3) Úřední hodiny

pondělí 17:00-19:00 hod.

středa  17hod - 18 hod

 

(4.4) Telefon

Tel.: +420 553 794 708

(4.5) Čísla faxu

(4.6) Adresa internetové stránky
http://podvihov.opava-city.cz

(4.7) Adresa e-podatelny
podvihov@opava-city.cz (elektronická adresa Úřadu městské části)

(5) Případné platby lze poukázat

 19-1842619349/0800

6) IČO

00300535

(7) DIČ
CZ00300535

(8) Dokumenty
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů
---

(8.2) Rozpočet

Schválený rozpočet Městské části najdete zde.

(9) Žádosti o informace

(10) Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Úřadu městské části Vávrovice.
Ústně lze podat žádost:
• telefonicky
• osobně
Písemně lze podat žádost:
• poštou
• předáním písemné žádosti osobně na úřadovně městské části
Elektronickou poštou lze podat žádost prostřednictvím elektronické adresy: podvihov@opava-city.cz ve formátu datových zpráv: doc, .txt., .rtf, .pdf, .htm, .html, .xls.
Stížnosti, podněty a petice se podávají písemně na úřadovně městské části.

(11) Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

(12) Formuláře
Formuláře lze získat na úřadovně městské části a v elektronické podobě prostřednictvím e-podatelny.

(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody na řešení životních situací se připravují.

(14) Předpisy

(14.1) Nejdůležitější používané předpisy
Městská část jedná a rozhoduje na základě zákonů, vyhlášek, nařízení a na základě obecně závazných vyhlášek a nařízení .

(14.2) Vydané právní předpisy
Městská část nevydává obecně závazné vyhlášky a nařízení.

(15) Úhrady za poskytování informací

(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací
Za poskytnuté informace je Městská část oprávněna žádat úhradu nepřevyšující náklady spojené s poskytnutím informace dle platného sazebníku.

(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
---

(16) Licenční smlouvy
(16.1) Vzory licenčních smluv
---

(16.2) Výhradní

(17) Výroční zpráva
Výroční zprávy o činnosti Městské části v oblasti poskytování informací za uplynulé roky najdete zde.

(18) Odpovědi na žádosti o poskytnutí informací

Všechny zveřejněné odpovědi najdete zde.

RSS

Odebírat RSS kategorie Úřední deska
Odebírat RSS kategorie Povinně zveřejňované informace
Odebírat RSS kategorie Úřad městské části
Odebírat RSS kategorie Zprávy